Заповед за организация на движението за събора Рожен на общ. Чепеларе

11 юли 2016

Untitled-1На основание, чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 3, от Закона за пътищата (изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г), във връзка с прилагането на Наредба №2 за организация на движението на територията на Община Чепеларе (приета с решение № 452/изм. и доп. Р. №99/31.03.2016г. на Общински съвет Чепеларе), чл.9 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Чепеларе (изм. и доп. Р. №203/28.07.2008г. на Общински съвет Чепеларе), във връзка с въвеждане на временна организация на движението, с цел подобряване на пътно – транспортната обстановка и нормалното протичане на мероприятието 15-17 юли 2016г. „Събор Рожен”,

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Ограничение на движението, чрез монтаж на вертикална сигнализация, оказваща забрана за навлизане на МПС, за времето от 15-17 юли 2016г., да бъде въведено за следните улици на гр. Чепеларе:

Забрана за навлизане на МПС от ул.”Беломорска” към ул. „Добри Чинтулов”, чрез поставяне на пътен знак В-1(на временна стойка);
Забрана за навлизане на МПС от ул.”Беломорска” към ул. „Мурджовска”, чрез поставяне на пътен знак В-1(на временна стойка);
Забрана за навлизане на МПС от ул.”Беломорска” към ул. „Христо Ботев”, чрез поставяне на пътен знак В-1(на временна стойка);
Забрана за навлизане на МПС от ул.”Беломорска” към ДЛС – Мечи чал, чрез поставяне на пътен знак В-1(на временна стойка);
Поставяне на пътен знак Г-8 на ул. „Мурджовска”, пресичаща се с ул. „Беломорска”;
Поставяне на пътен знак Г-2/Г7 на ул. „Чая” пресичаща се с ул. „В.Гаджуров”;

ІІ. Обособяване на ул. „Чая” в участъка от ул. „Васил Гаджуров” до северният портал на фабрика „Амер Спортс”, като зона за паркиране;

ІІІ. Срок за действие на заповедта: от 15.07.2016г. до 17.07.2016г.

Настоящата заповед да бъде оповестена чрез официалният сайт на община Чепеларе за сведение на гражданите и гостите в града.

Контрол по изпълнение на тази заповед възлагам на Пантелей Мемцов – заместник-кмет на Община Чепеларе.

Копие от настоящата заповед да се връчи на всички кметове на кметства и кметски наместници на населените места в Община Чепеларе, Началника на РУ –Чепеларе, Директори на Дирекции в Общинска администрация Чепеларе, за сведение и изпълнение, а на Областен управител на Област Смолян, Директора на ОД на МВР Смолян и Районна прокуратура – Чепеларе за сведение.

Нашите партньори